Ime za forum:  
Lozinka:  

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOM PROJEKTU:
 Od 19.09.2008.godine u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje i Ministarstvom za ekonomiju i regionalni razvoj, Dom zdravlja Obrenovac sprovodi projekat pod nazivom „Zdravlje prvo, pa sve ostalo...“ Reč je o programu pomoći starih i bolesnih osoba i osoba sa invaliditetom.
 Projekat je trajao tri meseca, a sproveden je u cilju jačanja službi opšte medicine i kućnog lečenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, i obuhvatao je obilazak starih i obolelih lica, kao i osoba sa invaliditetom na terenu, na teritoriji opštine za koju je Dom zdravlja osnovan.
 Ovim projektom angažovano je ukupno šest lica sa evidencije tržišta rada i to: tri lekara i tri medicinske sestre-tehničara. Sredstva koja su planirana i odobrena za implementaciju projekta su 567.829,02 dinara.
 Organizacija rada:
 Formirane su tri ekipe, od kojih su dve bile uključene u rad Službe kućnog lečenja, dok je treći tim bio pridodan Službi opšte medicine za zdravstvenu zaštitu odraslih građana.
 Treba napomenuti da je Dom zdravlja Obrenovac u dva navrata sprovodio slične projekte usmerenih ka zdravstvenoj zaštiti starih i nemoćnih lica u stanju socijalne potrebe, tako da je već postojala dobra građa u vidu baze podataka o populaciji koja je ciljna grupa sprovedenog projekta.
 Ciljevi programa:
- Veća dostupnost zdravstvenih resursa starim i nemoćnim licima i to:
fizički (pristup ka korisniku)
prostorno (u domu korisnika, bez čekanja, zakazivanja)
- Resocijalizacija i socijalna rehabilitacija starih, nemoćnih, ponekad i zaboravljenih lica (u saradnji sa lokalnom zajednicom)
- Olakšanje rada stručnih službi DZO
- Saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje: radno angažovanje 6 lica
Opis aktivnosti:
- U pitanju je rad na terenu i u ambulanti, tri tima, od kojih dva mobilna, a svaki u sastavu: lekar i medicinska sestra 
- Mobilni timovi su koristili su vozilo Doma zdravlja Obrenovac.
- Rad se odvijao u dve smene, pet radnih dana sedmično plus jedna subota u mesecu
- Svaki član tima imao je definisane radne zadatke
    Opis rada i konkretni zadaci angažovanih lica:
Lekar :     -  organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja
pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, vrši dijagnostiku i blagovremeno lečenje pacijenata
       - stara se o zdravstvenom stanju pacijenata upućenih od strane
izabranog lekara i o tome vodi celokupnu medicinsku dokumentaciju i evidenciju
- samostalno sprovodi lečenje u stanu bolesnika, pribavlja laboratorijske i druge dijagnostičke analize neophodne za procenu zdravstvenog stanja pacijenata i prema indikacijama ga  upućuje specijalisti konsultantu
- procenjuje prestanak potrebe zbrinjavanja pacijenta i ostvarivanja njihove zdravstvene zaštite u službi za kućno lečenje i istog upućuje ne dalje ostvarivanje zdravstvene zaštite svom izabranom lekaru
- utvrđuje higijenske prilike, uslove života i rada pacijenta i sistematski deluje u okviru sva tri nivoa prevencije/obavlja zdravstveno vaspitni rad
- po potrebi upućuje pacijenta na stacionarno lečenje i rehabilitaciju
- sprovodi mere zdravstvenog vaspitanja
- daje stručna mišljenja i izveštaje kod određenih slučajeva bolesti i povreda
Medicinska sestra:
      - vrši zakazivanje i prijem pacijenta i priprema potrebnu medicinsku    
dokumentaciju, vrši trijažu pacijenata koji su se javili na pregled i 
priprema ih za pregled kod ordinirajućeg doktora
-    vodi zdravstvenu administraciju i sačinjava izveštaje o radu
- učestvuje u nabavci recepata i lekova, kontaktu sa ordinarijusom
svakog pojedinačnog pacijenta
- vrši podelu  peroralne i parenteralne terapije
- plasira katetere, radi klizme, previjanje
Rezultati ostvareni dosadašnjim sprovođenjem projekta:
Timovi pridodani Službi kućnog lečenja su za vreme sprovođenja odobrenog projekta ostvarili sledeće rezultate:
- Ukupno obavljenih pregleda u stanu bolesnika :       596
- Ukupno obavljenih pregleda u ambulanti Službe:    611  
Tim u Službi opšte medicine za zdravstvenu zaštitu odraslih građana ostvario je sledeći rezultat:
      - Ukupno obavljenih ambulantnih pregleda:  1299  
Ukupan broj obavljenih pregleda angažovanih timova Doma zdravlja Obrenovac za vreme sprovođenja odobrenog projekta za period od tri meseca:  2506

Svojim radom, zalaganjem, kao i postignutim rezultatima, angažovana lica su dala svoj doprinos u unapređenju rada službi u kojima su obavljala poverene poslove i time učestvovala u ostvarivanju primarnog cilja poverenog projekta: jačanje službi opšte medicine i kućnog lečenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.