Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове